ایران و عراق زمینه های تقویت همکاری دربخش انرژی و برق را بررسی کردند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۹:۱۲
ایران و عراق زمینه های تقویت همکاری دربخش انرژی و برق را بررسی کردند
، گفت: امیدواریم که گفتگوی مقامات عراقی در زمینه اجماع و انسجام داخلی در عراق موفق باشد و انسجام داخلی در عراق هر روز بیشتر تقویت شود. ظریف با بیان این که بین ایران و تونس زمینه...
در ادامه تاکید کرد: بین ایران و تونس زمینه‌های گوناگون همکاری به‌ویژه در بخش انرژی (نفت، گاز و برق)، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی وجود دارد...
تونس زمینه های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت ، گاز، برق ،کشاورزی ،گردشگری ، حمل و نقل و برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: معتقدیم فناوری...
این که بین ایران و تونس زمینه های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت ، گاز، برق ،کشاورزی ،گردشگری ، حمل و نقل و برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی وجود دارد، خاطرنشان...
داخلی در عراق هر روز بیشتر تقویت شود. ظریف با بیان این که بین ایران و تونس زمینه‌های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت،گاز،برق،کشاورزی،گردشگری، حمل و نقل و برقراری...
داخلی در عراق هر روز بیشتر تقویت شود. ظریف با بیان اینکه بین ایران و تونس زمینه‌های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت، گاز و برق، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و برقراری...
اجماع و انسجام داخلی در عراق موفق باشد و انسجام داخلی در عراق هر روز بیشتر تقویت شود. ظریف با بیان این که بین ایران و تونس زمینه های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت ،...

خوش آمدید

بستن